არქეოლოგიური ლექსიკონი
  მ. კაპანაძე
  ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან (2002)
  ო. ლორთქიფანიძე
  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში (1969)
  ო. ჯაფარიძე
  არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა (2010)
  ვ. ლიჩელი
  ადრექრისტიანული საეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან (2012)
  კ. კახიანი; გ. ჭანიშვილი; ჯ. კოპალიანი; კ. მაჩაბელი; ზ. ალექსიძე; ე. ღლიღვაშვილი; ნ. პატარიძე
  ადრეული ყორღანები საქართველოში (2015)
  ა. ორჯონიკიძე
  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი სამხრეთ კავკასიის მილსადენი და არქეოლოგია საქართველოში (2010)
  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
  საქართველოს არქეოლოგია (1991)
  ო. ჯაფარიძე
  საქართველოს არქეოლოგია I ტომი (1991)
  რედ.: ო. ლორთქიფანიძე
  საქართველოს არქეოლოგია II ტომი (1992)
  რედ.: ო. ლორთქიფანიძე
  უძველესი მიწათმოქმედი მოსახლეობის კულტურა საქართველოს ტერიტორიაზე (1971)
  ო. ჯაფარიძე, ა. ჯავახიშვილი
  ქართული მეტალურგიის სათავეებთან (2014)
  გ. ინანიშვილი
  ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე (1961)
  ო. ჯაფარიძე
  თრიალეთის სამაროვნები (1982)
  ი. გაგოშიძე
  ძველი საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები (2005)
  გ. გამყრელიძე, მ. ფირცხალავა, გ. ყიფიანი
  თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები (ნაწილი პირველი) (1955)
  დ. ქორიძე
  ბედენის გორასამარხების კულტურა
  გ. გობეჯიშვილი
  ანტიკური არქეოლოგია
  ო. ლორთქიფანიძე
  A Dictionary of Archaeology
  I. Shaw, R. Jameson
  An Introduction to Drawing Archaeological Pottery
  L. Collett
  პროექტის შესახებ კონტაქტი